احتمالا بارها چشمانتان را در مقابل نور سفید پر شدن فلش های عکسای زنون بسته اید یا شاید در چراغ های خودرو از لامپ پر نوری موسوم به لامپ های زنون استفاده میکنند و نور حاصل از این چراغ ها یا فلاش چراغ برخی از ...

احتمالا بارها چشمانتان را در مقابل نور سفید پر شدن فلش های عکسای زنون بسته اید یا شاید در چراغ های خودرو از لامپ ...