بررسی مشکلات سوخت رسانی هنگامی که خودرو روشن نمی شود: 🔻اگر استارت خودرو کار می کند و شمع خودرو را هم بررسی کرده اید و برق به آن می رسد و جرقه می زند، به احتمال بسیار زیاد مشکل از سیستم سوخت رسانی خودرو است. ...

 بررسی مشکلات سوخت رسانی هنگامی که خودرو روشن نمی شود: 🔻اگر استارت خودرو کار می کند و شمع خودرو را هم بررسی کرده اید ...