🔻تمام خودرو‌های دارای کولر سیستم ضد بخار  دارند؛ حتی پراید! 🔵اگر در روز بارانی یایک روز سرد برفی شیشه جلو دچار بخار شد! مطمئنا اکثر افراد با قراردادن سلکتور وضعیت دریچه هوای سیستم بخاری در وضعیت (باد به سمت زیر شیشه )سعی در از ...

  🔻تمام خودرو‌های دارای کولر سیستم ضد بخار  دارند؛ حتی پراید! 🔵اگر در روز بارانی یایک روز سرد برفی شیشه جلو دچار بخار شد! ...