وقتی در تابستان از کولر خودرو استفاده می‌کنیم انرژی بسیاری برای به حرکت‌ درآوردن کمپرسور و موتورفن‌ها استفاده می‌شود. یعنی هم نیاز به انرژی مکانیکی داریم و هم به انرژی برق در خودرو. در کنار این موضوع بسیاری به خاطر افزایش خرابی باتری خودرو در ...

وقتی در تابستان از کولر خودرو استفاده می‌کنیم انرژی بسیاری برای به حرکت‌ درآوردن کمپرسور و موتورفن‌ها استفاده می‌شود. یعنی هم نیاز به انرژی ...