💥 دلیل عطسه و صدای انفجار در هواکش:💥 گاهی اوقات پیش میاد که خودرو هنگام  دچاره پس زدگی به همراه صدایی شبیه عطسه موتور یا انفجار در هواکش شنیده میشودشتاب ناگهان 🏆دلیل آن هم اینست که پدال گاز را بیش از حد فشار داده اید و ...

💥 دلیل عطسه و صدای انفجار در هواکش:💥 گاهی اوقات پیش میاد که خودرو هنگام  دچاره پس زدگی به همراه صدایی شبیه عطسه موتور یا ...