عمل نکردن ترمز خودرو 📛شایع ترین علل بروز آن:⤵️ ☑️ در صورتیکه خودرو شما سیستم ABS داشته باشد، علت یا خرابی بلوک ABS است و یا خرابی پمپ اصلی ترمز. ☑️در صورتیکه خودرو شما سیستم ABS نداشته باشد، علت آن خرابی پمپ اصلی ترمز است. ...

عمل نکردن ترمز خودرو 📛شایع ترین علل بروز آن:⤵️ ☑️ در صورتیکه خودرو شما سیستم ABS داشته باشد، علت یا خرابی بلوک ABS است ...