با توجه به تمرکز اصلی جمعیت ایران در شهرهای شلوغ و پرتراکم، خودروهای کوچک و جمع و جور نظیر MVM 110 میتوانند گزینه‌های بسیار کارآمدی باشند چراکه این قبیل محصولات به نوعی برای زندگی شهری تکامل یافته‌اند و رانندگی با آنها در معابر تنگ و ...

با توجه به تمرکز اصلی جمعیت ایران در شهرهای شلوغ و پرتراکم، خودروهای کوچک و جمع و جور نظیر MVM 110 میتوانند گزینه‌های بسیار ...